Tag: जनता टेलिभिजनमा आज

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान ५ः०० स्टेशन आइडी÷राष्ट्रिय गान ५ः०२ योग दर्शन ५ः३० तीर्थ पर्यटन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० दर्शन दिग्दर्शन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता समाचार ७ः३० राष्ट्रिय गीतहरु ८ः०० सन्दर्भ ८ः३०

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान ५ः०० स्टेशन आइडी÷राष्ट्रिय गान ५ः०२ राष्ट्रिय गीत ५ः३० दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तीर्थ पर्यटन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता समाचार ७ः३० सन्दर्भ ८ः०० अंग्रेजी समाचार ८ः३०

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान५ः०० स्टेशन आइडी/राष्ट्रिय गान५ः०२ योग दर्शन५ः३० तीर्थ पर्यटन५ः५५ विज्ञापन/प्रोमो६ः०० जनता समाचार६ः३० दर्शन दिग्दर्शन६ः५५ विज्ञापन/प्रोमो७ः०० जनता समाचार७ः३० गीतहरु८ः०० सन्दर्भ८ः३० बाइलाइन (पुनःप्रसारण)९ः०० संक्षिप्तजनता समाचार९ः१० ज्योतिषपथ (लाइभ)९ः५५ विज्ञापन/प्रोमो१०ः०० जनता समाचार१०ः३० तीर्थ पर्यटन११ः०० जनता

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान५ः०० स्टेशन आइडी/राष्ट्रिय गान५ः०२ योग दर्शन५ः३० तीर्थ पर्यटन५ः५५ विज्ञापन/प्रोमो६ः०० जनता समाचार६ः३० दर्शन दिग्दर्शन६ः५५ विज्ञापन/प्रोमो७ः०० जनता समाचार७ः३० गीतहरु८ः०० किताबका कुरा८ः३० बाइलाइनपुनःप्रसारण८ः५५ विज्ञापन/प्रोमो९ः०० संक्षिप्तजनता समाचार९ः१० ज्योतिषपथ –लाईभ९ः५५ विज्ञापन/प्रोमो१०ः०० जनता संक्षिप्तसमाचार१०ः३० फ्राईडे फिल्मस्११ः००

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान५ः०० स्टेशन आइडी/राष्ट्रिय गान५ः०२ योग दर्शन५ः३० तीर्थ पर्यटन५ः५५ विज्ञापन/प्रोमो६ः०० जनता समाचार६ः३० दर्शन दिग्दर्शन६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो७ः०० जनता समाचार७ः३० गीतहरु८ः०० सन्दर्भ८ः३० बाइलाइन९ः०० संक्षिप्तजनता समाचार९ः१० ज्योतिषपथ (लाइभ)९ः५५ विज्ञापन/प्रोमो१०ः०० जनता समाचार१०ः३० स्थानीय सरकार११ः०० जनता संक्षिप्त

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान५ः०० स्टेशन आइडी/राष्ट्रिय गान५ः०२ योग दर्शन५ः३० तीर्थ पर्यटन५ः५५ विज्ञापन/प्रोमो६ः०० जनता समाचार६ः३० दर्शन दिग्दर्शन६ः५५ विज्ञापन/प्रोमो७ः०० जनता समाचार७ः३० गीतहरु८ः०० सन्दर्भ८ः३० बाइलाइन पुनःप्रसारण९ः०० संक्षिप्त जनता समाचार९ः१० ज्योतिषपथ (लाइभ)९ः५५ विज्ञापन/प्रोमो१०ः०० जनता समाचार१०ः३० तीर्थ पर्यटन११ः००

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान५ः०० स्टेशन आइडी–राष्ट्रिय गान५ः०२ योग दर्शन५ः३० तीर्थ पर्यटन५ः५५ विज्ञापन–प्रोमो६ः०० जनता समाचार६ः३० दर्शन दिग्दर्शन६ः५५ विज्ञापन–प्रोमो७ः०० जनता समाचार७ः३० गीतहरु८ः०० सन्दर्भ, रेकर्डेड८ः३० बाइलाइन९ः०० संक्षिप्त जनता समाचार९ः१० ज्योतिषपथ –लाईभ९ः५५ विज्ञापन–प्रोमो१०ः०० जनता समाचार१०ः३० वृत्तचित्र११ः०० जनता

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान५ः०० स्टेशन आइडी/राष्ट्रिय गान५ः०२ योग दर्शन५ः३० तीर्थ पर्यटन५ः५५ विज्ञापन/प्रोमो६ः०० जनता समाचार६ः३० दर्शन दिग्दर्शन६ः५५ विज्ञापन/प्रोमो७ः०० जनता समाचार७ः३० गीतहरु८ः०० सन्दर्भ८ः३० बाइलाइन (पुनःप्रसारण)९ः०० संक्षिप्तजनता समाचार९ः१० ज्योतिषपथ (लाइभ)९ः५५ विज्ञापन/प्रोमो१०ः०० जनता समाचार१०ः३० तीर्थ पर्यटन११ः०० जनता

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान५ः०० स्टेशन आइडी/राष्ट्रिय गान५ः०२ योग दर्शन५ः३० तीर्थ पर्यटन५ः५५ विज्ञापन/प्रोमो६ः०० जनता समाचार६ः३० दर्शन दिग्दर्शन६ः५५ विज्ञापन/प्रोमो७ः०० जनता समाचार७ः३० गीतहरु८ः०० सन्दर्भ८ः३० बाइलाइन (पुनःप्रसारण)९ः०० संक्षिप्तजनता समाचार९ः१० ज्योतिषपथ (लाइभ)९ः५५ विज्ञापन/प्रोमो१०ः०० जनता समाचार१०ः३० तीर्थ पर्यटन११ः०० जनता

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान५ः०० स्टेशन आइडी–राष्ट्रिय गान५ः०२ योग दर्शन५ः३० तीर्थ पर्यटन५ः५५ विज्ञापन–प्रोमो६ः०० जनता समाचार६ः३० दर्शन दिग्दर्शन६ः५५ विज्ञापन–प्रोमो७ः०० जनता समाचार७ः३० लोकगीत८ः०० सन्दर्भ८ः३० सीएमडब्लु पुनःप्रसारण९ः०० संक्षिप्त जनता समाचार९ः१० ज्योतिषपथ (लाइभ)९ः५५ विज्ञापन–प्रोमो१०ः०० जनता समाचार१०ः३० तीर्थ पर्यटन