संविधान आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै संशोधन हुन्छ ।